Ακολουθήστε μας

Δωρεάν Συμμετοχή μέσω ΕΣΠΑ

Δωρεάν Συμμετοχή μέσω ΕΣΠΑ

Όλες οι υπηρεσίες του ΚΑΡΟΥΖΕΛ-ΚΔΑΠ παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ, με την προσκόμιση  Voucher του ΕΣΠΑ. Η δωρεάν συμμετοχή των παιδιών ηλικίας 5 έως 12 ετών στα προγράμματα της δομής μας επιτυγχάνεται μέσω του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής ΕΣΠΑ».

Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Επικοινωνήστε μαζί μας είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω email ή συμπληρώνοντας παρακάτω τη Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για να σας βοηθήσουμε με τη διαδικασία της αίτησής σας στο ΕΣΠΑ.

Τηλέφωνο

2331 303679

Email

info@karouzel-kdap.gr

Η παρούσα φόρμα επικοινωνίας έχει στόχο την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σχετικά με τη συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Καρουζέλ-ΚΔΑΠ. Συμπληρώνετε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για την έναρξη, τις ημερομηνίες και τις προθεσμίες των αιτήσεων, καθώς και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ώστε να εξασφαλίσετε ΔΩΡΕΑΝ τη συμμετοχή του παιδιού σας στο ΚΔΑΠ μας, στο πλαίσιο του προγράμματος “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής”, συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ (Voucher) για το σχολικό έτος 2021-2022.

* Η παρούσα φόρμα ΔΕΝ αποτελεί αίτηση για την ένταξη στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, παρά μόνο αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η χρήση του δικτυακού ιστοτόπου https://www.karouzel-kdap.gr (εφεξής karouzel-kdap) υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση της karouzel-kdap αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης / χρήστης έχει μελετήσει,
κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης της karouzel-kdap. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της karouzel-kdap.

Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης της karouzel-kdap καθώς η συνεχής χρήση
της συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright)
Όλο το περιεχόμενο της karouzel-kdap, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), που – ενδεικτικά – περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, σχέδια, video, ήχους κλπ.
(εφεξής περιεχόμενο) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της karouzel-kdap και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο.

Η karouzel-kdap διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού.

Το περιεχόμενο της karouzel-kdap διατίθεται στους επισκέπτες / χρήστες της για προσωπική χρήση. Το περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση της karouzel-kdap. Μετά την αποδοχή των όρων
χρήσης, επιτρέπεται η μη εμπορική χρήση και η αναπαραγωγή του, ολική ή μερική, με την προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο προϊόν είναι ελεύθερα διαθέσιμο στη συνέχεια μέσω του Διαδικτύου ή άλλου πρόσφορου μέσου και συνοδεύεται
από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις σελίδες της karouzel-kdap και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών, φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική
ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της karouzel-kdap, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω email στο info@karouzel-kdap.gr.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της karouzel-kdap σε σχέση με τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright), καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και
τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία
περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή της karouzel-kdap και του επισκέπτη / χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών της και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.
Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της karouzel-kdap από τον επισκέπτη ή χρήστη αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το
ελληνικό δίκαιο.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με το διαχειριστή της karouzel-kdap παρακαλούμε αποστείλατε email στη διεύθυνση info@karouzel-kdap.gr. Επίσης αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του κόμβου π
ου άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε στο info@karouzel-kdap.gr.

afisa espa